28 lipca 2016

Windykacja należności

Osobom, które mają problem ze ściągnięciem swoich należności (np. niezapłacona faktura VAT, niewywiązanie się dłużnika z umowy itd.), oferujemy profesjonalną i skuteczną pomoc prawną, zarówno na drodze przedsądowej, jak i procesowej w dochodzeniu wszelkich roszczeń pieniężnych z tytułu umów, świadczonych usług, pożyczek itp.

W celu podjęcia przez nas środków prawnych wobec podmiotu zobowiązanego, czyli dłużnika wystarczy, iż otrzymamy zgromadzoną przez Państwa w sprawie dokumentację, taką jak:

  • wszelkie umowy zawierane z dłużnikiem,
  • zestawienie rachunków i faktur związanych ze świadczeniem usługi na rzecz dłużnika,
  • inne dokumenty potwierdzające wykonanie usługi np. protokół odbioru
  • uznanie długu – jeśli zostało podpisane przez dłużnika,
  • (ewentualnie) korespondencję z dłużnikiem w przedmiocie zgłoszonych przez Państwa roszczeń.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy, bogate doświadczenie oraz wykwalifikowany zespół prawników, który stanowi gwarancję uzyskania satysfakcjonującego dla Państwa rozstrzygnięcia.