28 lipca 2016

Upadłość konsumencka

Gwarantujemy Państwu profesjionalne przeprowadzenie upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka dotyczy tylko osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej – dłużnika, w przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od niej, przez co utraciła płynność finansową np.:

 • ciężkiej choroby,
 • wypadku,
 • zwolnienia z pracy bez winy pracownika.

W związku z powyższym, osoba ta nie może dokonywać wymaganych zobowiązań finansowych (np. nie opłaca bieżących rachunków, rat kredytu). Upadłość można ogłosić tylko raz na 10 lat.

W celu podjęcia pierwszych kroków związanych z upadłością konsumencką niebędne będzie dostraczenie przez Państwa niżej wymienionych dokumentów:

 • aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników (wg cen rynkowych),
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty,
 • listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia,
 • oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku, czyli informacja jak regulowaliśmy, w jakich wysokościach i w jakich terminach płatności w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
 • wierzytelność, która została już zapłacona w całości, np. kredyt, pożyczka,
 • spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec osoby fizycznej – dłużnika wraz z adresami, z wysokością wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty – wskazujemy osoby fizyczne, firmy, które są dłużnikami w stosunku do tej osoby;
 • wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych dotyczących osoby fizycznej – dłużnika  np. postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika, nakaz zapłaty wydany przez sąd, wyrok sadu, zajęcie wynagrodzenia za pracę czy świadczenia rentowego przez komornika;
 • informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku osoby fizycznej – dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku osoby fizycznej – dłużnika.
 • dokumenty, które udowodnią zarówno własność naszego majątku, jak i dokumenty potwierdzające zobowiązania. Jeżeli z różnych przyczyn nie posiadamy takich dokumentów, musimy opisać przyczyny, które sprawiają, że nie możemy ich dołączyć i je uprawdopodobnić.
 • oświadczenie na piśmie o prawdziwości danych zawartych we wniosku. Jeżeli oświadczenie nie jest zgodne z prawdą, osoba fizyczna – dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości. W razie niezłożenia takiego oświadczenia, wniosek zostanie zwrócony bez wzywania osoba fizyczna – dłużnika do jego uzupełnienia.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy, bogate doświadczenie oraz wykwalifikowany zespół prawników, który stanowi gwarancję uzyskania satysfakcjonującego dla Państwa rozstrzygnięcia.