28 lipca 2016

Upadłość gospodarcza

Gwarantujemy Państwu profesjonalne przeprowadzenie upadłości gospodarczej. Upadłość gospodarczą mogą ogłosić:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową,
 • osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową,
 • jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą (np. spółka jawna),
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne nie prowadzące działalności gospodarczej,
 • wspólnicy osobowych spółek handlowych, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem (np. wspólnicy spółki jawnej),
 • wspólnicy spółki partnerskiej.

Rozróżniamy dwa rodzaje ogłoszenia upadłości:

Upadłość gospodarcza z możliwością zawarcia układu.
Jest to postępowanie upadłościowe, mające na celu kontynuację prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę oraz zawarcie układu z jego wierzycielami. W przypadku ogłoszenia przez sąd upadłości z możliwością zawarcia układu, upadły ma miesiąc na zgłoszenie do sądu propozycji zawarcia układu wraz z rachunkiem przepływów pieniężnych z ostatnich dwunastu miesięcy (jeżeli był do tego zobligowany). W trakcie postępowania układowego dokonuje się przekształceń długów upadłego np. spłaty zobowiązań w systemie ratalnym.

Upadłość gospodarcza mająca na celu likwidację majątku dłużnika.
Polega na sprzedaży majątku niewypłacalnego przedsiębiorcy i zaspokojenie roszczeń wierzycieli z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży. W przypadku ogłoszenia upadłości powołuje się syndyka, który to zabezpiecza i zarządza majątkiem upadłego. Syndyk sporządza spis inwentarza oraz sprawozdanie finansowe a następnie dokonuje likwidacji masy upadłości, poprzez sprzedaż wszelkich nieruchomości oraz ruchomości przedsiębiorstwa.

W celu podjęcia pierwszych kroków związanych z upadłością gospodarczą niezbędne będzie dostarczenie przez Państwa niżej wymienionych dokumentów:

 1. aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 2. bilans sporządzony dla celów tego postępowania, na dzień nie późniejszy niż trzydzieści dni przed dniem złożenia wniosku;
 3. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;
 4. oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 5. spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;
 6. wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;
 7. informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku dłużnika;
 8. informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni.

W przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu wymagane są dodatkowe dokumenty:

 1. propozycje układowe wraz z propozycjami finansowania wykonania układu;
 2. rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie dwanaście miesięcy, jeżeli obowiązany był do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej sporządzenie takiego rachunku.

Jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku powyższych dokumentów,  powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy, bogate doświadczenie oraz wykwalifikowany zespół prawników, który stanowi gwarancję uzyskania satysfakcjonującego dla Państwa zakończenia sprawy.