28 lipca 2016

Błędy medyczne

Nasz zespół prowadzi profesjonalną i skuteczną obsługę prawną w zakresie prawa medycznego:

 • dochodzenie odszkodowań za błędy medyczne (będące wynikiem niewłaściwie postawionej diagnozy lub niewłaściwie prowadzonego leczenia) oraz zakażenia szpitalne
 • dochodzenie roszczeń za naruszenie praw pacjenta
 • reprezentowanie w postępowaniach o odszkodowanie z tytułu zdarzeń medycznych przed Wojewódzką Komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
 • reprezentowanie przed sądem w sprawach o:
  • zadośćuczynienie pieniężne za doznany uszczerbek na zdrowiu fizycznym lub/i psychicznym;
  • odszkodowanie za poniesione koszty leczenia/utracone zarobki
  • rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy zarobkowej
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wskutek śmierci najbliższych członków rodziny.

W celu podjęcia przez nas środków prawnych wobec podmiotu zobowiązanego (placówki medycznej, ubezpieczyciela, osób trzecich) wystarczy, że otrzymamy od Państwa zgromadzoną w sprawie dokumentację medyczną, w szczególności:

 • historię choroby,
 • kartę pacjenta,
 • wyniki badań: laboratoryjnych, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej;
 • zestawienie rachunków i faktur w związku z poniesionymi kosztami leczenia;
 • korespondencję z podmiotem zobowiązanym w przedmiocie zgłoszonych przez Państwa roszczeń (jeśli istnieje).